Bij zijn eerste optreden voor het groote publiek hier te Batavia, stelt Bamberg zich ten doel door een uitgebreid en zeer gevariëerd programma van werkelijke kunststukken, eene proeven te leveren van de hoogte, waarop tegenwoordig de GOOCHELKUNST staat en vleit hij zich dezelfde belangstelling bij het publiek te mogen ondervinden, als zijn wijdvermaarde vader en grootvader steeds ten deel viel.
Uit: Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch- Indie: 11-12-1872 via Delpher.
Paulina Sonjee 02-07-1853 20-08-1904 Samuel Bamberg 14-09-1848 22-06-1921
Tobias Bamberg - Okito 11-07-1875 - 28-06-1963 David Tobias Bamberg Papa B. 09-08-1843 - 20-07-1914 Barend David Bamberg 02-09-1823 10-11-1905 broers ‘Theodorus’, Fu Manchu David Tobias Bamberg 19-02-1974 19-08-1974 Tobias Leendert (Okito) 11-07-1875 28-06-1963 David Tobias (Papa B.) 09-08-1843 20-07-1914 Tobias David Bamberg 10-11-1812 20-04-1870 David Leendert Bamberg 23-05-1787 29-01-1869 Eliazer David Bamberg ca  1748 18-11-1826 Jasper Bamberg ca 1698 ca 1780
Okito (Tobias Leendert 1875 - 1963) uit: Panorama of Magic by Milbourne Christopher 	1.	Francois Zonjee (1722 – 1805) 	2.	Bosch Zonjee (1770 – 1849) 	3.	Johanna Zonjee (1802 – 1886) 	4.	Bassilius Berkhout (1838 – 1917) 	5.	Franciscus Berkhout (1884 – 1966) 	6.	Basilius Berkhout (1914 – 1995) 	7.	Franciscus Berkhout (1942 - )  	1.	Francois Zonjee (1722 – 1805) 	2.	Jacobus Zonjee (1765 - ?) 	3.	Johannes Zonjee 1811 – 1853) 	4.	Paulina Zonjee (1853 – 1904) 	5.	Maurits Samuel Bamberg 	6.	privacy
David kreeg 10 kinderen. Drie van zijn kin- deren werden goochelaar; David, Abraham en Barend. In het krantenarchief ‘Delpher’ is veel te vinden over deze goochelaars. Barend gebruikte de titel van zijn vader; Hof- Mechanicus maar was ook werktuigkundige en Militair. Deze Barend had één zoon en dat was Samuel , net als zijn vader ook militair en ook goochelaar. Samuel ging naar Indonesië en trouwde met Paulina Zonjee.

Samuel Bamberg

De eerste van de Bamberg verwanten was Jasper Bamberg, een alchemist, geen goochelaar. Eliaser Bamberg was de oudste zoon van deze Jasper en hij was de eerste professionele goochelaar en de stamvader van het artiesten geslacht Bamberg. Eliazer David (1748) had één zoon en vier dochters. Deze zoon David Leendert (1787) was een geroutineerde goochelaar.
Francois Zonjee (1722) is de overgrootvader van Paulina Zonjee (1853) Francois Zonjee is de oud grootvader van Frans Berkhout (1942)
Uit: Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch- Indie: 04-06-1874 via Delpher.
Militaire school te Meester Cornelis Meester Cornelis is de vroegere naam van Jatrinegara (ook wel, Batinegra, Djatinegara of Mester), een stadsdeel van Jakarta. Zaterdagavond werd door den onlangs uit Nederland aangekomen Europeeschen fuselier Samuel Bamberg, kleinzoon van wijlen den alhier zoo gunstig bekende goochelaar van dien naam, in het gebouw van de Militaire school te Meester-Cornelis, een ‘grande Soiree physique et amusante’ gegeven, die door alle daar wonende officieren en ambtenaren met hunne dames, zoomede door de élèves van die inrichtring werd bijgewoond. Van 8 tot ruim 11 ure wist de Heer Bamberg op alleraangenaamste wijze de aandacht van zijn toeschouwers te boeien; menige nog nimmer in Indië vertoonde goocheltoer werd door hem op verrassende wijze uitgevoerd en herhaaldelijk mocht hij zich verheugen in een daverend applaudissement. Men wist niet wat meer te bewonderen, de vlugheid van zijn tong of de vaardigheid van zijn vingers. Uit: de Locomotief; Samarangsch handels en advertentieblad 14-10-1871 Goochelaar Samuel Bamberg
Bambergiana en nog wat. Men schrijft ons uit Kendal: We beginnen dezen brief uit Kendal rnet ’n woord van hulde aan onzen oudsten ingezetene, aarts - vader Samuel Bamberg, die deze maand den dag herdenkt, waarop hij voor vijftig jaren „de groene gevangenis” binnenging, zooals „Java's wondertuin” door navolgers van Bas Veth genoemd wordt. Het gezonde lichaam en de hel - dere geest van „Papa” zijn wel het beste bewijs, dat men ook ongestraft onder de palmen wandelen kan. Op Pa ’s kalender zijn 48 sphinxen van v. Dorp over elkaar geplakt. De heer Bamberg is al meer dan veertig jaren onafgebroken abonné van De Locomotief. We weten niet wat bij zulke gelegenheden te doen gebruikelijk is, maar stellen voor dat ons blad op den vijftigsten verjaardag van het abonnement ’n feestnummer uitgeeft. Zulke trouwe klanten moet men te vriend houden. Vier en veertig jaar geleden kwam Papa, die sergeant was van het bewakings - detachement op Pelantoengan, toen nog ’n herstellingsoord voor het leger met z’n verloofde op ’n grobak naar Kendal en huwde daar. Z’n geluksster voerde hem als zoon uit 'n aloud geslacht van goochelaars in de soos, waar juist de betrekking van mandoer vacant was.
Uit: de Locomotief; Samarangsch handels en advertentieblad 11-10-1920 gevonden in Delpher Uit: de Locomotief; Samarangsch handels en advertentieblad 01-07-1921